Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Waldemar Bzura

Zapytanie ofertowe na "Zakup i instalacja monitoringu na obiektach należących do MPK"

Numer zamówienia: MP-FK.334.13.2020

Status: Zakończone

Tryb zamówienia: Inne

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Mazurski Park Krajobrazowy Krutyń 66, 11-710 Piecki (sekretariat)

Przedmiotem zamówienia jest:

 

Krutyń, dn. 21.07.2020 r.

 

MP-FK.334.13.2020

 

 

Zapytanie ofertowe na „Zakup i instalacja monitoringu na obiektach należących do MPK”

 

 1. Zamawiający

Zamawiającym jest: Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni

Adres: Krutyń 66, 11-710 Piecki

e-mail: mpk@warmia.mazury.pl

Adres strony internetowej Zamawiającego: http://parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/mazurski/

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30.

 1. Tryb udzielania zamówienia
 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku, na podstawie Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Mazurski Park Krajobrazowy na potrzeby realizacji projektu pn. Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
 2.  Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
  MP-FK.334.13.2020. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
 1. Przedmiot zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i instalacja monitoringu na obiektach należących do MPK”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego pod nazwą (SOPZ).

 1. Przedmiot zamówienia objęty jest dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
 2. Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

32323500-8 Urządzenia do nadzoru wideo

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i ofert częściowych.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia na rzecz Zamawiającego następujących świadczeń:
 • dostawa, montaż i instalacja zestawu 8 kamer IP z rejestratorem, dyskiem
  i okablowaniem, na własny koszt i ryzyko do budynku Zamawiającego, tj. Mazurski Park Krajobrazowy, Krutyń 66, 11-710 Piecki,
 • uruchomienia systemu monitoringu i sprawdzenia prawidłowości jego działania,
 • zapewnienie obsługi serwisowej w ramach gwarancji,
 • przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie jego obsługi.

Wraz z dostawą urządzenia, Dostawca zobowiązany jest dostarczyć i wydać Zamawiającemu następujące dokumenty:

 • deklarację zgodności
 • instrukcję obsługi
 1. Termin dostawy i montażu zostanie uzgodniony z Zamawiającym nie później niż na 2 dni przed terminem realizacji.

 

 1. Termin realizacji zamówienia
 1. Termin wykonania zamówienia:  30 dni od dnia podpisania umowy.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
 1. Zamawiający nie określa warunków udziału w postepowaniu.
 2. Zamawiający wykluczy Wykonawców powiązanych z nim osobowo i kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:
  1. uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
  5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

 1. Przesłanki odrzucenia oferty
 1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
  1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
  2. została złożona przez podmiot:
   1. niespełniający warunków udziału w postępowaniu
   2. powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w części V ust. 2 zapytania,
  3. została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
 2. Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa w części V ust. 2 zapytania, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

 

 1. Sposób przygotowania ofert, miejsce oraz termin składania ofert
 1. Oferta powinna być:
  1. złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
  2. musi być sporządzona w języku polskim,
  3. powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 2),
 2. Wykonawca w treści oferty winien określić cenę brutto w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku wraz z określeniem stawki podatku VAT.
 3. Na kopercie należy podać nazwę zamówienia: „Zakup i instalacja monitoringu na obiektach należących do MPK”
 4. Konsekwencje nieprawidłowego oznakowania na kopercie ponosi Wykonawca.
 5. Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.
 6. Oferta może zostać dostarczona osobiście, przez posłańca, kurierem lub za pośrednictwem poczty. Datą wpłynięcia jest data dostarczenia oferty do Zamawiającego.
 7. Zmiana lub wycofanie oferty
  1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
  2. Pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian albo o wycofaniu oferty musi być doręczone przed upływem terminu składania ofert i podpisane przez uprawnioną osobę/y, przy czym zmiana oferty musi być dokonana w sposób i formie przewidzianej dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta będzie zawierała dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”. Oświadczenia te muszą być jednoznaczne i nie powodować wątpliwości co do ich treści i zamiarów Wykonawcy.
  3. Wycofanie lub zmiana oferty bez zachowania przez Wykonawcę wyżej wskazanych zasad nie będą skuteczne.
 8. Oferty na wykonanie zamówienia należy składać pod adres: Mazurski Park Krajobrazowy Krutyń 66, 11-710 Piecki (sekretariat) do dnia 28 lipca 2020 r. do godziny 23:59.

 

 1. Osoby do kontaktu               

Krzysztof Wittbrodt, Ewa Śliwowska, tel. 89 742 14 05, e-mail: mpk@warmia.mazury.pl

 

 1. Ocena ofert

Kryterium wyboru oferty będzie cena 100%.

Ocenie w tym kryterium będą podlegały ceny ofertowe brutto za wykonanie całości zamówienia, podane przez Wykonawców w formularzu ofertowym.

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium (CENA) wynosi  100 pkt, przy założeniu, że 1%= 1pkt.

Oferta złożona przez danego Wykonawcę otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą ze wzoru:

 

                                       Najniższa cena brutto zaproponowana w ofertach

Liczba punktów = --------------------------------------------------------------------- x 100

                                                       Cena brutto badanej oferty

 

 1. Przesłanki do aneksowania umowy
 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:
  1. zmiany obowiązujących przepisów prawnych mającej wpływ na termin lub zakres zamówienia;
  2. zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostawy,
  3. niedostępności na rynku materiałów wskazanych w arkuszu wyceny oferty, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku,
  4. pojawieniem się na rynku materiałów nowszej generacji o takiej samej lub zbliżonej cenie,
  5. wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
  6. w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, w związku ze zmianą ustawy. Zakres zmiany obejmuje jedynie wzrost wynagrodzenia o wskaźnik wzrostu stawki podatku VAT.
  7. zmiana sposobu płatności w związku ze zmianą terminu realizacji, zmianą zakresu płatności,
  8. zmian oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; w przypadku zmiany danych teleadresowych, sposobu reprezentacji  poprzez podanie  nowych danych.
  9. istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jego zawarcia, poprzez odstąpienie od umowy.
 2. W przedstawionych w ust. 1 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

 

 1. Dodatkowe informacje
 1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do: skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert; ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny; negocjacji warunków zamówienia (po wyborze Wykonawcy).
 2. Cena może być uznana za rażąco niską, kiedy będzie niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia  ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
 3. W toku oceny ofert Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
 4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonania poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian
  w treści oferty. Wykonawca, którego oferta została poprawiona zostanie niezwłocznie o tym fakcie zawiadomiony przez Zamawiającego.

 

 1. Unieważnienie postępowania lub odstąpienie od zawarcia umowy
 1. Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w następujących przypadkach:
  1. Wystąpienia okoliczności powodujących, że koszt realizacji inwestycji ulega znacznemu zwiększeniu powodującemu niemożliwość sfinansowania zamówienia;
  2. Powzięcia informacji przez Zamawiającego, że Wykonawca w celu uzyskania zamówienia posługiwał się nieprawdziwymi danymi;
  3. Braku ofert spełniających wymagania Zamawiającego.

 

 1. Zamawiający unieważni postępowanie w następujących przypadkach :
  1. nie wpłynęła żadna ważna oferta;
  2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 1. Informacja z art. 13 RODO

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Mazurski Park Krajobrazowy (dalej: Administrator).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: inspektor@cbi24.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Zakup i instalacja monitoringu na obiektach należących do MPK” (MP-FK.334.13.2020) prowadzonym w trybie rozeznania rynku. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm. ), zwanej dalej ustawą Pzp.
 4. Dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom:
  1. wnioskodawcom zgodnie z ustawą Pzp,
  2. wnioskodawcom zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.),
  3. organom publicznym i osobom uprawnionym do przeprowadzenia w Mazurskim Parku Krajobrazowym czynności kontrolnych i audytowych (np. Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza, Regionalna  Izba Obrachunkowa, Najwyższa Izba Kontroli, Krajowa Administracja Skarbowa), 
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez 4 lata od dnia zakończenia postępowania,
  a następnie przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217) .
 6. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania* lub ograniczenia przetwarzania, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*.
 7. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
 9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 10. Nie przysługuje Pani/Panu:
  1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 1. Załączniki
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 2. Formularz ofertowy
 3. Wzór umowy
 4. Oświadczenie o powiązaniach kapitałowych

 

* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.