Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Waldemar Bzura

Specjalista (Etatów: 1 )

Status: Postępowanie zakończone

Termin składania ofert:

Wydział: Mazurski Park Krajobrazowy

Miejsce zatrudnienia: Krutyń 66, 11-710 Piecki

Nr ogłoszenia: 1/2017

Identyfikator: SP/2017

Informacje dodatkowe:

Krutyń, dnia 6.10.2017 r.

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Mazurskim Parku Krajobrazowym w Krutyni:

 

Specjalista ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych.

 

 

Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni, Krutyń 66, 11-710 Piecki

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

Specjalista ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych

w Mazurskim Parku Krajobrazowym w Krutyni

 

 1. Adres jednostki: Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni, Krutyń 66, 11-710 Piecki

 2. Określenie stanowiska: Specjalista ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych

 3. Wymiar zatrudnienia: pełny etat

 4. Wymagania na stanowisku:

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. Obywatelstwo polskie;

 2. Korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. Nie karanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

 4. Wykształcenie wyższe o profilu zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Krajobrazowych, tj.: architektura krajobrazu, biologia, etnologia, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, ochrona dóbr kultury, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo lub turystyka i rekreacja. lub pokrewne;

 5. Minimum 1 rok doświadczenia pracy w ochronie przyrody, w jednostkach badawczo-rozwojowych, w PGL Lasy Państwowe lub w ochronie środowiska (jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe, instytucje, etc.).

 6. Nieposzlakowana opinia,

 7. Dobry stan zdrowia.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • doskonała znajomość obszaru Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

 • umiejętność wykonywania inwentaryzacji przyrodniczych (fauny, flory, siedlisk itp.).

 • znajomość ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 z późn. zm.).

 • znajomość ustawy Z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227).

 • znajomość ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r. z późn. zm.).

 • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.).

 • znajomość ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 1991 Nr 101 poz. 444).

 • znajomość ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 576 z późn. zm.).

 • znajomość Rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 9 w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz Nr20, poz. 506).

 • znajomość Planu Ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

 • samodzielność działania i kreatywność,

 • umiejętność komunikowania się,

 • zdolność analitycznego myślenia, odpowiedzialność,

 • umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy,

 • wysoka kultura osobista,

 • gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,

 • umiejętność pracy z komputerem (edytory tekstów, arkusze kalkulacyjne), a także urządzeniami GPS i oprogramowaniem GIS.

 

8. Zakres obowiązków :

 • inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową oraz ich siedlisk, a także zasługujących na ochronę tworów i składników przyrody nieożywionej,

 • identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych Parku oraz wnioskowanie o podejmowanie działań mających na celu eliminowanie lub ograniczanie tych zagrożeń i ich skutków a także innych działań w celu poprawy funkcjonowania i ochrony parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu,

 • gromadzenie dokumentacji dotyczącej przyrody oraz wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych.

 • realizacja zadań związanych z ochroną innych form ochrony przyrody w granicach parku,

 • informowanie o przepisach o ochronie przyrody osób przebywających na obszarach podlegających ochronie oraz w miejscach, w których znajdują się twory i składniki przyrody objęte formami ochrony przyrody,

 • prowadzenie edukacji przyrodniczej, historycznej i kulturowej w szkołach i wśród miejscowego społeczeństwa a także promowanie wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych parku krajobrazowego

 • współpraca z samorządami, zarządcami obszarów parku krajobrazowego, organizacjami ekologicznymi i z innymi podmiotami, mającymi związek z ochroną, parku krajobrazowego,

 • bieżąca współpraca z samorządami, jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych, zarządcami obszaru Mazurskiego Parku Krajobrazowego, organizacjami ekologicznymi i innymi podmiotami mającymi związek z ochroną przyrody, a także parkami krajobrazowymi i narodowymi w kraju i zagranicą,

 • współpraca ze wszystkimi działami MPK,

 • przygotowywanie projektów treści opinii dotyczących lokalizacji inwestycji na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego,

 • inne bieżące zadania związane z działalnością statutową jednostki w zakresie ochrony przyrody, wartości historycznych i kulturowych.

 

9. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),

 • list motywacyjny,

 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy (zakres czynności z adnotacją pracodawcy potwierdzającą okres zatrudnienia na danym stanowisku pracy, zaświadczenie, pisemne referencje z poprzednich miejsc pracy),

 • kserokopia dowodu osobistego,

 • oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne, umieszczone w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych w Mazurskim Parku Krajobrazowym w Krutyni”, należy składać osobiście w siedzibie Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni, Krutyń 66, 11-710 Piecki lub przesłać pocztą na adres: Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni, Krutyń 66, 11-710 Piecki w terminie do dnia 26.10.2017 r. do godziny 15.30. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia testu i rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczone 30.10.2017 r. do godz. 15:30 na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Mazurskiego Parku Krajobrazowego w zakładce „Nabór” (http://bipmpk.warmia.mazury.pl) oraz na tablicy informacyjnej Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni, Krutyń 66, 11 - 710 Piecki.

 

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).”

 

DYREKTOR

MAZURSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

Krzysztof Wittbrodt

Załączniki: