Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Waldemar Bzura

Główny Księgowy (Etatów: 1 )

Status: Postępowanie zakończone

Termin składania ofert:

Wydział: Mazurski Park Krajobrazowy

Miejsce zatrudnienia: Krutyń 66, 11-710 Piecki

Nr ogłoszenia: 1/2016

Identyfikator: GK/2016

Informacje dodatkowe:

Krutyń, dn. 27.06.2016 r.

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Mazurskim Parku Krajobrazowym w Krutyni

 

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy głównego księgowego

 

Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni, Krutyń 66, 11-710 Piecki

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

głównego księgowego w Mazurskim Parku Krajobrazowym w Krutyni

 

1. Adres jednostki: Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni, Krutyń 66, 11-710 Piecki

2. Określenie stanowiska: główny księgowy

3. Wymiar zatrudnienia: pełny etat

4. Wymagania na stanowisku:

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1. obywatelstwo polskie;

2. korzystanie z pełni praw publicznych;

3. nie karanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów;

4. 3-letnia praktyka w księgowości w przypadku wykształcenia wyższego ekonomicznego (ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe), lub

6-letnia praktyka w księgowości w przypadku wykształcenia średniego ekonomicznego;

5. nieposzlakowana opinia,

6. dobry stan zdrowia.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku głównego księgowego w jednostce budżetowej;
 • znajomość ustawodawstwa w zakresie: finansów publicznych, rachunkowości, zamówień publicznych, prawa podatkowego, planowania i sprawozdawczości budżetowej, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, organizacji oraz zadań jednostek samorządu terytorialnego;
 • znajomość obsługi programów: Płatnik- program wymagany do rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, SJOBestia - program wymagany przez Departament Finansów  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, umiejętność obsługi Pakietu Office (Word, Excel), program bankowy, program finansowy – księgowy, program kadrowo - płacowy
 • elektroniczna obsługa sprawozdawczości statystycznej oraz sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych,
 • znajomość zasad księgowości budżetowej w jednostkach samorządowych,
 • umiejętność sporządzania planów finansowych i sprawozdań budżetowych,
 • samodzielność działania i kreatywność,
 • umiejętność komunikowania się,
 • zdolność analitycznego myślenia, odpowiedzialność
 • umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy,
 • wysoka kultura osobista,
 • gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

7. Zakres obowiązków :

 • odpowiedzialność za działalność Parku w zakresie finansowo-księgowym,
 • prowadzenie gospodarki finansowej Parku, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prawidłowe prowadzenie księgowości, sporządzanie sprawozdawczości finansowej, dokumentacji płacowej i ubezpieczeniowej, opracowywanie planów finansowych Parku,
 • opracowywanie przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 • prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie prowadzenia rachunkowości,
 • prowadzenie spraw socjalnych w Parku, w tym:
 • kontrola rocznych planów  działalności socjalnej i wykorzystania środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych we współdziałaniu z przedstawicielem załogi.

8. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy w administracji publicznej (zakres czynności z adnotacją pracodawcy potwierdzającą okres zatrudnienia na danym stanowisku pracy, zaświadczenie, pisemne referencje z poprzednich miejsc pracy),
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne, umieszczone w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy głównego księgowego Mazurskim Parku Krajobrazowym w Krutyni”, należy składać osobiście w siedzibie Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni, Krutyń 66, 11-710 Piecki lub przesłać pocztą na adres: Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni, Krutyń 66, 11-710 Piecki w terminie do dnia 11 lipca 2016 r. do godz. 14:30

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia testu i rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz na tablicy informacyjnej Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni, Krutyń 66, 11-710 Piecki.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).”

Załączniki: