Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Waldemar Bzura

Zarządzenie Nr MP.0022.6.2020 Dyrektora Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni z dnia 11 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr MP.0022.6.2020
Dyrektora Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni

z dnia 11 marca 2020 r. 

 

w sprawie wprowadzenia czasowego ograniczenia działalności Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Kulturowej Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni, a także zajęć edukacyjnych oraz dydaktycznych realizowanych przez Mazurski Park Krajobrazowy.

 

Działając na podstawie art. 105 pkt. 1-4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.), Uchwały Nr 63/723/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2. grudnia 2014 roku, Uchwały Nr IX/225/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26. sierpnia 2015 r., oraz z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne związane z ryzykiem zachorowania na koronawirusa SARS Cov-2, w nawiązaniu do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) zarządzam co następuje:

 

§ 1 

Odwołuje się wszelkie wydarzenia, imprezy, a także zajęcia edukacyjne i dydaktyczne organizowane przez Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Kulturowej w Krutyni oraz poza  siedzibą Parku, w tym konferencje naukowe, sympozja, imprezy edukacyjne, kulturalne, zgromadzenia, które miały się odbyć w okresie rozpoczynającym się od dnia 11 marca 2020 r.

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

 

 

 

 

Dyrektor

Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni

 

 

 

Krzysztof Marek Wittbrodt

 

Załączniki: